Programul LEADER

1. Ce reprezintă Programul LEADER?
Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

2. Care sunt avantajele utilizării Programului LEADER?

  • Răspunde nevoilor locale specifice;
  • Valorifică resursele locale;
  • Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile lor;
  • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele;
  • Prin caracterul său descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială.

3. Cine elaborează şi promovează strategiile locale?
Grupurile de Acţiune Locală vor elabora şi promova strategiile de dezvoltare locală.

4. Ce sunt Grupurile de Acţiune Locală?
Grupurile de Acţiune Locală reprezintă parteneriate public-private constituite din diverşi reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi societăţii civile din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii economici şi reprezentanţii societăţii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaţiul rural şi asociaţiile acestora trebuie să reprezinte cel puţin 50% din parteneriatul local.

5. Ce teritorii sunt eligibile pentru Programul LEADER?
Teritoriile eligibile sunt acele teritorii care, în conformitate cu definiţia OECD, sunt clasificate drept rurale. Definiţia OECD are la bază acea parte a populaţiei care locuieşte în comune (cu mai puţin de 150 locuitori/km2). Această definiţie este unica recunoscută pe plan internaţional referitor la spaţiul rural.

6. Beneficiarii Programului LEADER?
Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 – 100.000 locuitori şi densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.

7. Care sunt etapele pentru pregătirea implementării Programului LEADER?

  • Formarea animatorilor reprezentanţi ai anumitor teritorii (zone) subregionale
  • Constituirea Grupurilor de Acţiune Locală
  • Elaborarea strategiei de dezvoltare locală de către GAL-uri
  • Selectarea proiectelor
  • Implementarea strategiilor de dezvoltare rurală

8. Care este rolul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) şi Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) în implementarea Programului LEADER?
Direcţia Generală Dezvoltare Rurală din cadrul MAPDR exercită rolul de Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală din România.
APDRP va fi autoritatea naţională responsabilă de implementarea financiară şi tehnică a măsurilor din Programul LEADER.

9. Cine sunt şi ce rol au animatorii?
Animatorii sunt persoane cu pregătire specifică (care poate fi dobândită prin participarea la cursurile de formare susţinute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale) cu rolul de a identifica problemele care îngreunează sau frânează dezvoltarea locală şi în acelaşi timp propune / iniţiază concepte, măsuri şi proiecte capabile să soluţioneze problemele locale.

10. Din ce se finanţează Programul LEADER?
Programul LEADER se finanţează prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005.